بازگشت به صفحه کامل

کارگاه الکترونیکی آشنایی با مهارت های ذهنی و آرام...

کارگاه الکترونیکی آشنایی با مهارت های ذهنی و آرام...


کارگاه الکترونیکی آشنایی با مهارت های ذهنی و آرام...

 

با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و ضرورت آگاهی بخشی و ارتقای دانش فنی و مدیریتی منابع انسانی شاعل در ورزش دانشجویی، انجمن تیراندازی این اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارگاه الکترونیکی آشنایی با مهارت های ذهنی و آرام سازی در ورزش تیراندازی را در تاریخ 13  مرداد ماه  99 بصورت مجازی برگزار نمود.