**اداره تربیت بدنی(تلفن ثابت)32262861 - 058 داخلی 147

خانم دکتر مریم کریمی

پست الکترونیک: sport.kosar@kub.ac.ir

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد. کوچه شهید نوریان- دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)