بازگشت به صفحه کامل

مسابقات انتخابی تیراندازی با تفنگ و تپانچه دانشجویان

مسابقات انتخابی تیراندازی با تفنگ و تپانچه دانشجویان


مسابقات انتخابی تیراندازی با تفنگ و تپانچه دانشجویان

 

 

مسابقات انتخابی تیراندازی با تفنگ و تپانچه دانشجویان

 جهت دریافت آئین نامه ها و بخشنامه های این مسابقات کلیک کنید