بازگشت به صفحه کامل

اسامی برندگان مسابقه انعطاف

اسامی برندگان مسابقه انعطاف


اسامی برندگان مسابقه انعطاف

 

 اسامی برندگان مسابقه انعطاف

اطلاعیه
 
?? اسامی مقام آوران مسابقه انعطاف:
 
✅ نفراول : اکرم غلامی کهنه اوغاز 
رشته کارشناسی زبان و ادبیات عرب
 
✅ نفر دوم : محبوبه محقق 
رشته کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 
 
✅ نفر سوم: عاطفه قاضی 
رشته کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
 
اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر
??http://hec.kub.ac.ir
 
??@vkosar
 
✅https://instagram.com/exercise_time_unikosar1