مسابقات همگانی ویژه دهه فجر

مسابقات همگانی ویژه دهه فجر


مسابقات همگانی ویژه دهه فجر

 

مسابقات همگانی ویژه دهه فجر

اداره کل تربیت بدنی وزارت عتف 

 جهت دریافت دستورالعمل ها و بخشنامه ها کلیک کنید