فوق برنامه بدمینتون

فوق برنامه بدمینتون


** فوق برنامه بدمینتون دانشجویان**

 

"شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت 18 لغایت 19/30

سالن علیدخت"