برگزاری هفدهمین و هجدهمین جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9

برگزاری هفدهمین و هجدهمین جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9


برگزاری هفدهمین و هجدهمین جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9

 

هفدهمین  و هجدهمین جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 در موزخه 99/10/15  و 99/10/22 در فضای مجازی برگزار گردید:

دستور جلسه مشترک با مدیرکل محترم تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به این شرح می باشد:

• برگزاری رویدادها و مسابقات آنلین ورزش قهرمانی و پیشنهادات در خصوص مسابقات کسب سهمیه المپیاد پانزدهم

• برگزاری رویدادهای آنلین ورزش همگانی در قالب جشنواره پاییزه و زمستان

• راه اندازی سامانه ستاو برای فعالیت های ورزشی (آموزشی، تندرستی، فضاهای ورزشی، مسابقات آنلین و ...)

• هماهنگی در خصوص محور های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها

• مهمترین مسائل و مشکلت حقوقی حوزه تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه