اسامی مقام آوران مسابقه پلانک (هفته تربیت بدنی و ورزش)

اسامی مقام آوران مسابقه پلانک (هفته تربیت بدنی و ورزش)


اسامی مقام آوران مسابقه پلانک (هفته تربیت بدنی و ورزش)

 

    ****اسامی مقام آوران مسابقه پلانک (هفته تربیت بدنی و ورزش)*****

   -نفر اول: انسیه جوادی

   -نفر دوم: مرضیه محمد حسنی 

   -نفر سوم: مریم مهجور

   با آرزوی موفقیت برای این عزیزان، جوایز به شماره حساب مقام آوران واریز خواهد شد...

   ***اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر- معاونت دانشجویی***