اسامی برندگان مسابقه مجازی آمادگی جسمانی

اسامی برندگان مسابقه مجازی آمادگی جسمانی


اسامی برندگان مسابقه مجازی آمادگی جسمانی

 اسامی برندگان مسابقه مجازی آمادگی جسمانی

 نفر اول: فاطمه سرداری

نفر دوم: فاطمه شاهی 

نفر سوم: میترا شهیدی نوری

اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر- معاونت دانشجویی

http://hec.kub.ac.ir??

 ??@vkosar

https://instagram.com/exercise_time_unikosar✅